Podmienky používania

Podmienky používania

Táto webová stránka bola vytvorená spoločnosťou Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (v texte aj ako „Sobi“). Spoločnosť Sobi ponúka túto webovú stránku vrátane informácií a materiálov dostupných na tejto stránke pod podmienkou, že vy ako používateľ prijmete tieto Podmienky používania. Prístupom na alebo používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasili s týmito Podmienkami používania.

 

Zrieknute sa zodpovednosti

Informácie a materiály na tejto webovej stránke sú poskytované len pre všeobecné informácie. Akékoľvek lekárske informácie slúžia len na informačné účely a neslúžia ako náhrada za radu od lekára alebo iných odborných zdravotníkov. Aj napriek tomu, že spoločnosť Sobi vynakladá primerané úsilie na to, aby zabezpečila presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií a materiálov na tejto webovej stránke, neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky (výslovné ani implicitné) za presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť informácií. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že preberáte plnú zodpovednosť za používanie tejto webovej stránky. Spoločnosť Sobi sa v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, následné alebo iné osobitné škody, straty alebo zranenia vyplývajúce z používania, nemožnosti používania alebo spoliehania sa na akúkoľvek takúto informáciu alebo materiály. Spoločnosť Sobi môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť informácie a materiály uvedené na tejto webovej stránke.

 

Hypertextové odkazy

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné nezávislé internetové stránky spravované tretími stranami, nad ktorými Sobi nemá žiadnu kontrolu. Akékoľvek odkazy sú poskytované výlučne ako služba našim návštevníkom a spoločnosť Sobi nemá žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok tretích strán. Prepojenie a návštevy iných webových stránok prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Sobi je teda úplne na vaše vlastné riziko.

 

Autorské práva

Všetok obsah na tejto webovej stránke (vrátane, bez obmedzenia, textu, fotografií a grafov) je chránený autorskými právami a je výhradným vlastníctvom spoločnosti Sobi alebo jej poskytovateľov licencií. Prístup k, kopírovanie a sťahovanie informácií a materiálov je možné len na vaše vlastné nekomerčné použitie. Akékoľvek iné použitie vrátane, ale nie výhradne, reprodukcie, úpravy, distribúcie, prevodu alebo predaja, udeľovania licencií alebo zverejnenia akýchkoľvek informácií alebo materiálov z tejto webovej stránky v ich celku alebo čiastočne je výslovne zakázané.

 

Ochranné známky

Všetky ochranné známky, logá a usporiadanie objektov na webovej stránke sú registrovanými alebo neregistrovanými ochrannými známkami a výhradným majetkom spoločnosti Sobi, jej poskytovateľov licencií alebo iných tretích strán. Je zakázané používať, sťahovať, kopírovať alebo distribuovať akékoľvek ochranné známky, logá a usporiadanie objektov v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka.

 

 

Cookies

Táto webová stránka používa cookies na umožnenie spoločnosti Sobi zhromažďovať informácie o používaní webových stránok používateľom. Cookies sú malé zložky informácií uložené v pamäti prehliadača používateľa. Spoločnosť Sobi nepoužíva cookies na žiadne iné účely, ako sú uvedené v časti Použitie cookies. Prečítajte si viac o našom Použití cookies na tejto webovej stránke.

Mediálne správy

Späť na stránku